#
Fancy Crowd (mohan
0
#
Dilli Ram Bhattara
0
#
Ravi Chand
0
#
Prakash Sunuwar
0
#
Taranath Guragain
0
#
Ganesh Khadka
0
#
Sujit Shah
0
#
Ayate Bahadur Guru
0
#
Kailash Sharma
0
#
Ratish Chaudhary
0
#
Bichen Yadav
0
#
Bikram Shrestha
0
#
Gita Panthi
0
#
Man Bahadur Rokaya
0
#
Keshav Raj Gautam
0
#
Bijaya Ratna Shaky
0